Din delaktighet

Det är viktigt att du som patient kan delta i beslut om din vård. Det ökar chansen för att vi ska kunna hjälpa dig att få bättre livskvalitet.

Viktigt med vårdplan

Målet är att både du som patient och dina närstående ska vara delaktiga och kunna påverka den vård du får. Det viktigaste instrumentet för det är din vårdplan. 

Det allra bästa är om du kan ha en samordnad individuell vårdplan, där alla insatser som du behöver dokumenteras och följs upp. Samordnad vårdplan betyder att alla som är inblandade i din behandling - du själv, eventuellt dina närstående, din läkare och eventuella stödpersoner från kommunens socialtjänst - tillsammans sätter upp mål och skriver ner vilka åtgärder som du behöver för att må bättre. 

Varje gång din vårdplan uppdateras så ska du få en kopia av den om du så önskar. Den hjälper dig att hålla dig informerad om vad du redan har åstadkommit och vad som händer härnäst. 

Stöd från andra som är eller har varit i samma situation som du

Det finns också finns andra forum där du kan vara med och ha inflytande över vården i stort. Flera av våra verksamheter har patient- och närståenderåd. Det finns också många intresseorganisationer som kan hjälpa dig att ta till vara dina rättigheter eller ge dig annat stöd. Fråga på din lokala mottagning eller avdelning vilka möjligheter som finns för dig.

Din åsikt är viktig

Vuxenpsykiatrin i Stockholms läns sjukvårdsområde vill veta vad du som patient tycker om vården. Två veckor på våren och två veckor på hösten har alla som besöker våra öppenvårdsmottagningar möjlighet att besvara en patientenkät. Enkäten har tagits fram tillsammans med patientföreträdare.

Alla som vårdas inneliggande inom vuxenpsykiatrin erbjuds också att besvara en enkät i samband med utskrivningen.

Vi tacksamma om du vill hjälpa oss genom att besvara enkäterna. Du behöver naturligtvis inte vänta på en patientenkät, utan du är när som helst välkommen att lämna synpunkter på vården. Läs mer under rubriken Synpunkter. 

Så tycker patienterna om vården

Under fyra veckor, två på våren och två på hösten, erbjuds alla patienter i öppenvården vid psykiatrins samtliga verksamheter att besvara frågor om vad de tycker om den vård de har fått. Inom heldygnsvården erbjuds de att besvara frågorna efter avslutat vårdtillfälle. 

Enkäten är anonym och det är självklart frivilligt att vara med. Här kan du se vad patienterna som fyllt i enkäten tycker. 

Enkätsvar öppenvård (pdf)
Enkätsvar heldygnsvård (pdf)