Tvångsvård

All vård ska så långt det är möjligt vara frivillig. Men en person som är allvarligt psykiskt sjuk kanske inte själv inser att han eller hon behöver vård. 

De kanske till och med riskerar att skada sig själv. Därför förekommer vård enligt tvångsvårdslagarna. Syftet med tvångsvård är att hjälpa dig ur den värsta krisen så att du kan delta frivilligt i den vård du behöver. 

Tvångsvården börjar på en avdelning för heldygnsvård. Ibland kan den också övergå i en öppenpsykiatrisk tvångsvård. Det betyder att du efter utskrivning från sjukhuset måste uppfylla särskilda villkor, till exempel att ha fortsatt kontakt med öppenvårdsmottagningen eller att fortsätta med den medicinering som du behöver.

Vårdintyg

Vårdintyg är ett läkarintyg enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Enligt fjärde paragrafen i LPT får beslut om intagning på en sjukvårdsinrättning för tvångvård inte fattas utan ett läkarintyg, ett så kallat vårdintyg.

Legitimerad läkare kan skriva vårdintyg om

  • du lider av en allvarlig psykisk störning
  • du har ett stort behov av heldygnsvård
  • du motsätter dig vård eller inte kan ge ett genomtänkt svar på om du vill ta emot vård.

En läkare som är specialist i psykiatri ska inom 24 timmar bedöma och avgöra om tvångsvård behövs. Skulle tvångsvård vara nödvändig så kan den fortsätta i högst fyra veckor.

Om den behöver förlängas måste Förvaltningsrätten avgöra detta. Beslutet kan överklagas skriftligt till Förvaltningsrätten.

Du har rätt till stöd

Du som vårdas enligt tvångsvårdslagarna kan få en stödperson under tiden som tvångsvården pågår. Stödpersonen hjälper dig med personliga frågor, men ersätter naturligtvis inte vårdpersonalen.

Det är Patientnämnden i Stockholm som utser stödpersoner. Tala med din läkare eller kontaktperson på avdelningen så hjälper de dig att kontakta Patientnämnden.